On-line přihláška na příměstský tábor v Olomouci 2020

Téma: "Odvážná Vaiana" - termín 10. - 14. 8. 2020

Informace o dítěti:

Doplňující informace:

a) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka příměstského tábora, s osobními údaji je nakládáno v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
b) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti na příměstském táboře, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce – např. v kronikách, tisku, na internetu, apod.
Odesláním formuláře čestně prohlašuji, že mé dítě je zdravotně způsobilé pro účast na aktivitách pořádající Akademií pohybových aktivit, z. s. Prohlašuji, že mé dítě je způsobilé absolvovat fyzickou zátěž sportovního kroužku bez nebezpečí poškození jeho zdraví. Prohlašuji, že můj syn/dcera pravidelně každé dva roky absolvuje pravidelnou preventivní lékařskou prohlídku a od poslední pravidelné preventivní prohlídky se jeho/její zdravotní způsobilost nezměnila. Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mě postihly za nepravdivost tohoto prohlášení.